credit

生活考案室

Seikatsu Kouan Shitsu

2019 Nasu, Tochigi

Client. Seikatsu Kouan Shitsu
Art Direction & Design. Motoki Koitabashi
Design. Yugo Sato

https://kouan-shitsu.jp